Home

Testen

Het belang van testen wordt niet altijd op de juiste waarde geschat en is vaak de sluitpost van een ontwikkeltraject. Naarmate er meer tijd nodig blijkt voor het ontwikkelen zelf, wordt de tijdspanne voor testen steeds kleiner.

Waar te weinig bij wordt stilgestaan is dat men juist door (tijdig) te testen de ontwikkeltijd beter in de hand heeft en dat de kwaliteit van het te ontwikkelen product beter geborgd is. Testen begint al bij het toetsen van een Functioneel Ontwerp, waarmee er een controle plaatsvindt op een juiste match tussen de wens van de klant en het op te leveren product door de opdrachtnemer. Bovendien moet dan blijken of de ‘bouwbaarheid’ van een ontwerp en de ‘testbaarheid’ op één lijn liggen.

Door al in een vroeg stadium vast te stellen of iedereen hetzelfde voor ogen heeft, wordt voorkomen dat ergens halverwege het realisatietraject een omslag moet plaatsvinden omdat er sprake blijkt van interpretatieverschillen. We hebben het dan nog niet eens over de extra kosten die een verandering teweeg brengt en de welbekende welles-nietes discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mét het daaropvolgende vraagstuk wie voor de kosten gaat opdraaien. Of over de vertragingen die daardoor in een project kunnen worden opgelopen, waardoor de opleverdatum naar achteren moeten worden geschoven omdat de aanvankelijk afgesproken opleverdatum niet meer haalbaar is.

In de praktijk komt het maar al te regelmatig voor dat het testen te laat wordt ingezet en met te weinig diep- en breedgang wordt uitgevoerd. Tenslotte moet de uitgelopen planning ergens worden gecompenseerd met het gevolg dat producten of veranderingen in gebruik worden genomen met verborgen gebreken, die vervolgens schade veroorzaken en extra kosten met zich meebrengen. Bij aanvang van een project is het zaak om voor het testen voldoende tijd in te roosteren. Met een risicoanalyse kan dan worden bepaald welk scenario optimaal is voor het bewaken van de beoogde kwaliteit en welke kosten dit met zich meebrengt. Dit is mede van belang voor het bepalen van de rechtvaardiging van de businesscase en de criteria voor decharge hierop.

Het vakgebied van testen is divers, uitdagend en verantwoordelijk. In alle gevallen draait het bij testen om het uitsluiten van risico’s en om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever de kwaliteit krijgt geleverd die hij nodig heeft.

Hierbij worden risico’s op het gebied van veiligheid, stabiliteit en verwerkingssnelheid die performanceproblemen en ineffectiviteit veroorzaken, zoveel mogelijk uitgesloten. Hierdoor wordt de ingebruikneming van het nieuwe systeem bekort, evenals een kostenoverschrijding bij de invoering ervan. Ook operationele problemen in een later stadium worden zo voorkomen.

Afhankelijk van de mate van toelaatbare risico’s wordt de omvang van de inspanningen voor het testen bepaald. Zo ligt het voor de hand dat een zakelijk systeem voor financiële transacties via het internet op heel andere aspecten getest zal worden dan een intranetapplicatie voor het reserveren van een beamer of een poolauto.

Onze dienstverlening op het gebied van testen bestaat uit:

 
Test Management
De testmanager staat de projectmanager bij in het continu toetsen van de kwaliteit van het op te leveren resultaat. De testmanager geeft inzicht in de risicovolle delen en aspecten van het ‘systeem’ en de wijze waarop deze risico’s kunnen worden ge-elimineerd. Ook geeft hij aan welke kosten hiermee gemoeid zijn. Een testmanager heeft veelal de leiding over een testteam.
 
 
Test Advies
Via advisering op het gebied van testen wordt voor het gestelde doel duidelijk gemaakt wat testen inhoudt en hoe dit voor een organisatie of een project effectief en efficiënt kan worden ingezet.
 
 
Test Voorbereiding en Test Uitvoering
Een testtraject vraagt om een goede voorbereiding. In de voorbereiding worden bijvoorbeeld testcases gemaakt, welke beschrijven wat er getest moet worden, met welk doel en wat de uitkomsten moeten zijn. Voor de uitvoering van testen kunnen testcases, testscripts en tools gebruikt worden voor het vaststellen van de kwaliteit van het op te leveren cq in gebruik te nemen systeem.
 
 
Systeemtest 
Wij voeren voor u de volledige systeemtest uit en leveren daarbij alle bijbehorende documentatie.
 
 
Acceptatietest
Ook leveren wij expertise en ondersteuning voor acceptatietesten. Deze worden over het algemeen door de gebruikers zelf gedaan. Wij zorgen echter voor een draaiboek, scripts, voor testgevallen en begeleiden de gebruikers door de test. Uiteraard zorgen wij ook hier voor de benodigde faciliteiten zoals testomgeving, testruimte, organisatie.
 
 
Maatwerk
Niet ieder systeem en niet iedere wens is volgens het boekje te testen. Bij afwijkende situaties zorgen wij voor een maatgeregiseerd testtraject, waarbij eveneens alle scripts en documentatie worden meegeleverd.
 
 
Waarom ARS Marine Technology (MX Systems)
ARS Marine Technology (MX Systems) heeft een jarenlang trackrecord als beheerder van omvangrijke en complexe applicaties met een hoog kritisch gehalte. Niet voor niets zijn wij al jarenlang actief voor overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, die 24 uur per dag moet kunnen bouwen op applicaties die hen voorzien van juiste informatie over hoogwater standen en stromingen van kustwateren en rivieren.
 
Bij ARS T&TT Marine Technology zijn wij vertrouwd met verschillende database applicaties en beheersen een veelheid aan technieken. Het testen van systemen is voor ons een vrijwel dagelijkse activiteit, waarbij het belang van de klant en het doel van de applicatie nooit uit het oog wordt verloren.
 
ARS T&TT Marine Technology ontzorgt haar klanten door kwalitatief te testen, waarbij ons ISO kwaliteitssysteem de kwaliteit van de processen waarborgt en de TMap methodiek ervoor zorgt dat het testen volgens een strak stramien wordt uitgevoerd. Wilt u het nog betrouwbaarder? Wij staan áchter de klant en vóór kwaliteit!